ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Add New Farm Information


รายการแปลงเกษตรล่าสุด

ลำดับที่ รหัสแปลง เจ้าของแปลง บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด อื่นๆ จำนวนล็อตสิ่งส่งตรวจ เพิ่มสิ่งส่งตรวจใหม่
1 0462-17-47-659 จำลอง กิจสะโชติ 2/4 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
2 0461-54-252-2885 วราภรณ์ แป้นไทย 209 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
3 0460-54-252-2885 เจนรงค์ สุขสาลี 203/1 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
4 0459-54-252-2885 นรินทร์ สุขสาลี 210 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
5 0458-54-252-2885 วันเพ็ญ แสงเทียน 137 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
6 0457-54-252-2885 สุบิน ศรีดี 151/1 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
7 0456-54-252-2885 สมฤดี สาน้อย 203/4 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
8 0455-54-252-2885 นันท์ สาน้อย 203/5 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
9 0454-54-252-2885 มานพ สาน้อย 203/10 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
10 0453-54-252-2885 ชุติพงศ์ สาน้อย 208/4 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
11 0452-54-252-2885 นิธิศ มิจาด 210/1 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
12 0451-54-252-2885 น้อย สาน้อย 203/7 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
13 0450-16-243-1909 นพกาญจน์ เจษฎาพิทูร 101 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1
14 0449-14-70-148 รัฐพล สุขัมศรี 337/12 NaN NaN กรุงเทพมหานคร 1
15 0448-31-305-1774 มโนทัศน์ ศิริพิทยาคุณกิจ 117 วังเย็น บางแพ ราชบุรี 1
16 0447-31-92-3869 จักษ์ จินดาวัฒน์ 126/1 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 1
17 0446-54-818-5106 กันยา คำแพง 12/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 2
18 0445-34-113-574 สวัสดิ์ สุวรรณศีลศักดิ์ 91 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม 1
19 0444-54-693-5167 ณัฎฐ์ พานิชวงษ์ 245 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 1
20 0443-54-160-918 สำเนียง มาลาวงศ์ 154/2 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
21 0442-34-113-2704 มนตรี ศรีสำราญ 251 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 2
22 0441-30-74-225 สิรารมย์ ภิญโญ 46 โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 1
23 0440-30-102-2247 สมควร รอดทัศนา 35/1 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1
24 0439-71-887-6761 ศศิธร สามเพชรเจริญ 447 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1
25 0438-71-525-4500 แววตา หุ่นงาม 71/1 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
26 0437-71-525-7316 ชวน แก้วกุย 107/1 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
27 0436-71-525-4500 น้ำอ้อย นาคโต 47/2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
28 0435-71-525-4500 สุรินทร์ พูลเพิ่ม 108 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
29 0434-71-887-6761 สงอม เอี่ยมสำอางค์ 299/1 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1
30 0433-71-525-4500 สุภัชชา ศรีสุวรรณ 76 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
31 0432-71-525-4500 อาสินา แสงนิล 80 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
32 0431-71-525-4500 ภคนันท์ นาคกลม 93 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
33 0430-71-525-4500 สนิท อินทร์สวน 48/1 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
34 0429-71-525-4500 วรรณา แสงนิล 38 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
35 0428-71-525-4500 ลัดดา ดำดิน 81/2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
36 0427-71-525-4500 ประมวล พูลเพิ่ม 4 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
37 0426-71-525-4500 สมพร ศรีสุวรรณ 74/2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
38 0425-71-525-4500 สมพร ศรีสุวรรณ 74/2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0
39 0424-71-525-4500 สุพิน แสงศรี 11 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
40 0423-71-525-4500 รัตนพล ช่างเพียร 20/1 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
41 0422-71-525-4500 อาภรณ์ นาคคล้ำ 2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
42 0421-71-525-4500 อาภรณ์ นาคคล้ำ 2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0
43 0420-71-525-4500 กัลยา หนูเขียว 73 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1
44 0419-71-887-6761 ปัทมา วิชัยเงินงาม 343/1 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1
45 0418-17-54-1143 สำเนียง จันทรวิชิต 51/1 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1
46 0417-17-54-1143 ชื่นจิตต์ จันทรวิชิต 11 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1
47 0416-17-54-1143 เพียน เนตรมณี 5 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1
48 0415-17-54-1143 สำราญ อภิรักษ์ 49 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1
49 0414-17-54-1143 เนียน งาเนียม 43 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1
50 0413-17-128-466 ชลี พุ่มระย้า 67 สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1
51 0412-17-47-795 พยุง ศรีไพรบูลย์ 88 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
52 0411-17-47-693 สุมาลี สุขไชย 6 บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
53 0410-17-47-795 สมพร ฤกษ์สง่า 39 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
54 0409-17-47-795 สะอาด สุขพานิช 51 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
55 0408-17-47-795 สวาสดิ์ ธาระกฤษณ์ 66/1 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
56 0407-17-47-795 สุกัญญา ธาระกฤษณ์ 55/1 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
57 0406-17-47-693 ประดับ คงประมูล 50 บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
58 0405-17-47-455 มงคล ค้มครอง 58 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
59 0404-17-47-795 จันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ 54 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 1
60 0403-28-72-1527 สุพจน์ กลิ่นพวง 67/1 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1
61 0402-28-207-2536 คนธ์พัฒน์ โสมนัส 87 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 1
62 0401-28-72-1565 กุลิสรา วรเลิศ 59/5 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1
63 0400-28-72-1527 นรัชฐอิง ทรงกำพล 68 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1
64 0399-28-72-1527 รำเพย เกตุชู 55 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1
65 0398-28-207-2536 จำลอง ว่องไว 157 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 1
66 0397-28-72-667 ราเชนทร์ มีอารีย์ 16 หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1
67 0396-28-242-2456 ศศินันท์ ปริวัตรประเสริฐ 180 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 1
68 0395-54-818-5106 สายชล กรรณสิงข์ 23 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 2
69 0394-54-818-5106 ต้อย ธัญญเจริญ 245/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 1
70 0393-54-818-5106 สุพจน์ เสือแดง 328/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 2
71 0392-54-818-5106 ชูชีพ งามขำ 336/3 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 4
72 0391-54-159-2157 ภัคชุดา โภคณนิษฐ์ 94/2 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 2
73 0390-54-818-5106 ภัทรพร สะบาย 37/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 1
74 0389-54-818-5106 พยุง ธัญญเจริญ 217/4 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 2
75 0388-54-818-5106 ทุเรียน มีแก้ว 240 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 2
76 0387-54-818-5106 อนุสรณ์ เนียมแก้ว 66 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 1
77 0386-54-818-5106 เอ็นดู ธัญญาเจริญ 221/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 2
78 0385-36-657-5037 วาสนา ศรีสุข 54/8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
79 0384-27-237-783 สี คูหา 30 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
80 0383-27-237-2709 ถาวร ขาวทอง 34/4 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
81 0382-27-237-2709 ประจบ อ่อนนิ่ม 34/3 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
82 0381-27-237-2709 สมบูรณ์ กลิ่นฤทธิ์ 34/3 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
83 0380-27-237-2709 ปราณี อักษรวิศิษฏ์ 106/1 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
84 0379-27-237-2709 จำปา กลิ่นมีสี 150/1 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
85 0378-27-237-2306 พิกุล เกิดนาค 23/1 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
86 0377-27-237-2306 สุภัชชา ขำวงค์ 23 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
87 0376-27-237-2306 วันเพ็ญ ชูพันธ์ุคง 38 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
88 0375-27-237-2306 สภาพร เนตรสูงเนิน 29 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1
89 0374-36-657-5037 ภูดิส - 2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 3
90 0373-36-657-5037 สมใจ - 1 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
91 0372-36-657-5037 อุษณีย์ ภาคเลิศ 68/11 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 2
92 0371-36-657-5037 เทวี ดวงสมร 13/2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
93 0370-36-657-5037 ปรุง บุญแฟง 75/3 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
94 0369-36-657-5037 รำไพ ดวงสมร 68/3 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
95 0368-36-657-5037 วัฒนา นุทวงค์ 8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
96 0367-36-657-5037 กัลย์ทิพา วสุรัฐเดชาพงศ์ 48/2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 2
97 0366-36-657-5037 สมชาย เฮงบ้านแพ้ว 30 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
98 0365-36-657-5037 ประคอง นุทวงค์ 8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
99 0364-35-620-6046 ณัฐญาภัทร เงินบาท 28/7 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
100 0363-35-620-6046 วิภาลักษณ์ เงินบาาท 28 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
101 0362-35-620-6046 ติวัต ปิ่นแก้ว 34/2 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
102 0361-35-620-4277 สุรศักดิ์ ขุนศักดิ์ 28/5 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
103 0360-35-620-6046 ณัฏฐ์พัชรกร พานิชปฐม 28/9 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
104 0359-35-620-4277 จิระพงษ์ อมรดิษฐ์ 28/8 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
105 0358-35-896-7325 มนทกานต์ บุญมี 42/3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 1
106 0357-35-896-7325 พีรนุช กลิ่นเจริญ 151/3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 1
107 0356-35-896-6744 ทิพย์อาภา ยุ่นเพ็ญ 12/1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 1
108 0355-35-896-6744 ละออง สิงห์โสภณ 106/2 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 1
109 0354-35-896-6744 วิมล โพธิ์มี 17/2 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 1
110 0353-35-896-7325 เกตศิญา บุญมี 136 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 1
111 0352-54-385-5363 นพดล นนท์แก้ว 307 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 1
112 0351-54-160-2373 อนันต์ วงษ์วรรณ 61/1 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
113 0350-54-160-2373 อำพันธ์ พันธุ์จ้อย 100/1 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
114 0349-54-385-6198 ทวีศักดิ์ ไทยทวี 164 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี 1
115 0348-54-160-918 ศรีนวล ชัยประกอบวิริยะ 141 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
116 0347-54-385-5363 สมนึก ตรวจมรรคา 192 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 1
117 0346-54-385-5363 บรรจงศักดิ์ วิเชียรชู 298 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 1
118 0345-54-385-5363 ประดิษฐ์ เนตรสว่าง 104 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 1
119 0344-31-174-3714 จินตนา ช้างเพชร 43 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 1
120 0343-31-185-934 อุดมศักดิ์ ฝ้ายเครือ 433/114 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1
121 0342-31-185-1342 ณัฐปภัสร์ ยอดธรรม 2/29 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 1
122 0341-34-155-766 โยธิน ภัสสร นาคไร่ขิง 34/1 บางกระทึก สามพราน นครปฐม 1
123 0340-34-155-391 ชนิตา ช้างทอง 43/39 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 1
124 0339-31-174-6626 ศุภกร ชินบุตร 126/10 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 1
125 0338-31-75-1237 ทรงพจน์ อ่อนแช่ม 33/1 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 1
126 0337-31-92-1458 สุขสมบูรณ์ ตั้งจิตร 55 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 1
127 0336-31-185-1394 ธราพงศ์ วงศ์วัฒนากิจ 80 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี 1
128 0335-31-185-934 ปรม ณ หนองคาย 256/119 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1
129 0334-31-185-4637 เขมิกา ตั้งตระกูล 54 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1
130 0333-14-37-70 Civic Media 2/24 ถนนเจริญกรุง NaN NaN กรุงเทพมหานคร 2
131 0332-34-155-1280 จเด็จ ยิ้มถนอม 102 บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
132 0331-34-155-1280 มนตรี บุญกระสินธ์ 34 บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
133 0330-34-155-1285 กฤษฎา จั่นเรไร 157/1 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 1
134 0329-34-280-2250 สมทรง ม่วงพารา 44/3 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
135 0328-35-896-7231 อังคณา โชสนับ 1 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 2
136 0327-30-82-323 ศศิมา ปั้นสกุล 81/1 บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม 2
137 0326-30-82-847 ณัฐพงษ์ เฮี้ยนชาศรี 111 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 2
138 0325-30-74-601 ขจรเกียรติ บรรเลงจิตร 61 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 2
139 0324-16-243-1054 รัตนาภรณ์ แดงจีน 9/9 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1
140 0323-30-74-601 บุบผา สุขพิศาล 26 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 2
141 0322-16-243-802 วรรณา ร้อยอำแพง 34/1 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1
142 0321-16-243-802 สุพรรษา ยอดดี 24/5 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1
143 0320-30-74-157 มนวิชัย ทรพย์สำราญ 3 ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม 3
144 0319-54-866-5802 ดลยา มะนาวหวาน 102 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 1
145 0318-54-866-5802 ลัดดา คล้ายอุบล 81/1 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 1
146 0317-35-620-7130 กมล โคติวงษา 324 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
147 0316-38-161-2499 สุพัฒน์ศราภา โพธิ์แก้ว 62/1 ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 1
148 0315-31-853-6209 สมบูรณ์ ว่องประเสริฐ 99 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 1
149 0314-31-853-6209 อันธิกา ศิริจันทรโท 109 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 1
150 0313-31-853-6209 กัณณรัตน์ อุ่นทา 62 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 1
151 0312-34-113-2704 คามิน ข่ายม่าน 1 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 2
152 0311-52-900-6777 ประแนว เกษตรสังข์ 36 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
153 0310-52-900-6384 ประเสริฐ จันต๊ะวงศ์ 20/1 และ ทุ่งช้าง น่าน 1
154 0309-52-900-6777 บาน หอมดอกพลอย 119 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
155 0308-35-920-7300 ยุทธการ มากพันธุ์ 1 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 1
156 0307-48-171-3853 กำนันจุล ไร่ 1 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1
157 0306-48-714-6690 สวนส้ม รักตาภา 1 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1
158 0305-48-714-6690 สวนส้ม ลีซอ 1 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1
159 0304-52-149-7059 ตลาดแยก ธกส. 1 บ่อ เมืองน่าน น่าน 1
160 0303-52-149-7059 ตลาดมิ่งมงคล B 1 บ่อ เมืองน่าน น่าน 1
161 0302-52-149-7059 ตลาดมิ่งมงคล A 1 บ่อ เมืองน่าน น่าน 1
162 0301-52-149-7059 ตลาด น่าน 1 บ่อ เมืองน่าน น่าน 1
163 0300-52-149-7059 ตลาดน่าน B 1 บ่อ เมืองน่าน น่าน 1
164 0299-52-149-7059 ตลาดน่าน A 1 บ่อ เมืองน่าน น่าน 1
165 0298-52-900-6384 จิตรา จันต๊ะวงศ์ 65 และ ทุ่งช้าง น่าน 1
166 0297-52-900-6777 รัญจวน - 1 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
167 0296-52-900-6777 สุชาติ - 1 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
168 0295-52-900-6777 สมก่อเกิด - 1 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
169 0294-52-900-6777 งา - 1 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
170 0293-52-900-6777 ดาล อินปัญญา 113 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
171 0292-52-900-6777 วารีรัตน์ อยู่นาน 59 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
172 0291-52-900-6777 สมรวย หอมดอกพลอย 120 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1
173 0290-52-262-1707 ณัฐวุฒิ - 1 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 1
174 0289-52-262-1707 ศรีวิชัย - 1 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 1
175 0288-52-262-1707 สาคร - 1 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 1
176 0287-48-714-6690 อ๊อด - 1 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 1
177 0286-47-839-6692 ดาว ศรีษะเกตุ 74/3 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
178 0285-47-839-6692 ลอน เชียงชา 110 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
179 0284-47-839-6692 ชู นิพนธ์ 45 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
180 0283-47-839-6692 หล้า บุตดาจี๋ 49/2 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
181 0282-47-839-6692 วงค์เนตร วิใจยา 53/3 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
182 0281-47-839-7239 มนู กาญจนะ 244 นาพูน วังชิ้น แพร่ 1
183 0280-47-839-6692 ประเสริฐ - 1 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
184 0279-47-839-6692 สังวาล ยงค์ทอง 13 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
185 0278-47-839-6692 ณัฐชยาภรณ์ - 1 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
186 0277-47-839-6692 ประหยัด เพ็งแสน 39 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
187 0276-47-839-6692 วิภารัตน์ - 1 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
188 0275-47-839-6692 คำนวน นวลมูล 8 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1
189 0274-48-171-6585 ศุภลักษณ์ ผลบุญ 156 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1
190 0273-48-267-5594 สุเมธ ช่งสิริกุลไพรลิน 205 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1
191 0272-48-267-5594 สไบทอง ช่งสิริกุลไพรลิน 205 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1
192 0271-48-267-5594 เซ็ง แซ่ลี 63/1 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1
193 0270-34-345-2565 ทองวุฒิ นาคแกมทอง 107 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 1
194 0269-17-362-1438 พิมพ์พา พลอยเจ๊ก 10/2 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1
195 0268-36-657-5037 สุพจน์ ทรามสงวน 42/7 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 1
196 0267-36-657-5037 วรพนธ์ สาสดี 48/2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 2
197 0266-35-620-5564 ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ 222/2 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
198 0265-35-346-6578 ฐิติรัตน์ พุฒิเอกเจริญ 164 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 1
199 0264-35-778-6091 มนฤทัย กำไลหยก 133 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1
200 0263-71-568-7206 พรไชย บัวคล้าย 39 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1
201 0262-71-568-7206 สมประสงค์ นาคดี 278 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1
202 0261-71-299-5403 อัมพล จันทร์จินดา 11 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1
203 0260-71-299-5403 โสภา พงศ์ประยูร 68/5 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1
204 0259-71-299-5403 ยืน วงศ์เณร 23/2 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1
205 0258-71-299-1123 วิภูษิต จันทอุดมสุข 13 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2
206 0257-30-74-302 วัฒนา วรรณศรี 85 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม 3
207 0256-30-102-435 อิทธิพงษ์ ศรีวารินทร์ 110/2 คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2
208 0255-30-102-418 ธีรวัฒน์ สิรเจริญโรจน์ 50/4 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 3
209 0254-30-102-2247 ปัญญา อยู่วงศ์ 125/5 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2
210 0253-28-207-1215 ประเทือง - - บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 1
211 0252-28-97-598 สุริยะ ชูวงศ์ 21 ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 2
212 0251-16-243-1054 รัตชา ศรีรัตนวุฑฒิ 57 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
213 0250-16-243-3171 เอกชัย อินมิทิน 12/1 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
214 0249-16-243-3171 เกรียงไกร แทนมณี 63 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
215 0248-16-243-1054 อมรรัตน์ ภิรมพิน 62/2 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 3
216 0247-16-243-1636 อรทิพย์ ศรศิลป์ชัย 60/1 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 1
217 0246-16-116-268 บุญสม เนตยารักษ์ 666/152 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 2
218 0245-35-346-3710 มณีมัญชุ์ มีแก้ว 19 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 2
219 0244-36-85-648 ศุภร ศิริพิพัฒน์ 310/7 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1
220 0243-54-385-1821 สุชาติ แร่เพชร 106 ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี 1
221 0242-35-921-6968 ริมถนน 324 ร้านA 001 ริมถนนสาย 324 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 1
222 0241-30-74-866 ศิริภรณ์ เกียรติคุณ 13 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 2
223 0240-30-74-866 นพดล ธนิกกุล 17 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 2
224 0239-30-74-866 ณัฐวุฒิ ศรีเจริญจิระ 73 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 2
225 0238-30-74-866 บุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ 15/3 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 2
226 0237-30-74-866 สมชาย เจนจบเขต 23 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 1
227 0236-30-74-866 ศักดิ์ชัย ชนิกกุล 78 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 2
228 0235-30-74-866 พงศกร โรจน์วิไลย 61 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 4
229 0234-30-74-866 พรชัย โรจน์วิไลย 61 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 1
230 0233-30-82-275 ณัฐพงศ์ กาญจนศักดิ์ 9/10 บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 2
231 0232-30-74-302 ประวิตร คุ้มสิน 16/1 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม 2
232 0231-30-74-302 ประวิตร คุ้มสิน 16/1 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม 2
233 0230-54-866-5802 พิเชษฐ์ ยังธิโต 81 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 2
234 0229-54-866-5802 สังเวียน ทีฬะลา 75 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 2
235 0228-46-608-6792 ชัยสิทธิ์ เวทยานนท์ 215 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 2
236 0227-54-866-5802 สนธยา คล้ายอุบล 102 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 2
237 0226-54-866-5802 ณรงค์ เปี่ยมสิน 212/2 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 2
238 0225-28-207-1215 จะเรียม แก้วเงิน 11 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 2
239 0224-28-207-1215 ไพฑูรย์ วินิจ 48 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 2
240 0223-28-207-1215 รัตนาภรณ์ อินพรม 30 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 2
241 0222-28-207-1215 บุญชู ทนยิ้ม 63 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 1
242 0221-28-207-1215 บุญนภา ต้วมสี 17/2 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 1
243 0220-28-207-1215 บังเอิญ คำมูล 1/1 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 1
244 0219-54-435-2510 บุปผา งามขำ 33/7 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 3
245 0218-54-435-1808 สมใจ ศรีนาค 48/2 วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2
246 0217-54-435-2510 จิดาภา แก้วมณี 60/3 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2
247 0216-54-435-2510 สะอาด พละเจริญ 33/3 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2
248 0215-54-435-1808 สมคิด พลเสน 43/1 วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1
249 0214-54-435-2510 นิภา พละเจริญ 33/2 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2
250 0213-54-435-2510 สุนัน พละเจริญ 33/3 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2
251 0212-35-920-7339 ธนัชพร สุขสถาพรชัย 195 นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 1
252 0211-16-243-958 ดลฤดี ทับไกร 69/4 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
253 0210-16-243-1054 เอื้อมพร บุญชู 72/1 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
254 0209-16-243-1054 ประสิทธิ์ บุญจันทร์ 58/1 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
255 0208-16-243-1054 สุรนุช บุญจันทร์ 79/1 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
256 0207-16-243-1636 วันเพ็ญ เดชเพียร 65 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
257 0206-16-243-1699 อำมรา จันทร์พนอรักษ์ 85/1 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2
258 0205-35-921-7201 เอ๋ ฐิติวัฒน์ ไร่ลำอีซู หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 1
259 0204-28-72-722 เพชรดา เพชรรัตน์ 90 ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1
260 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 9
261 0202-31-853-5938 เปรมสุดา พ่อค้าช้าง 211/14 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 1
262 0201-31-853-6209 ธรินรัตน์ ลายคล้ายดอก 61 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
263 0200-35-778-7157 อชิรญา มีทรง 184/1 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 2
264 0199-31-853-6209 จำลอง อุ่นทา 26 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
265 0198-31-853-6209 สีนวล ใจแดง 31 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
266 0197-31-888-6706 สมศักดิ์ เอี่ยวเลาเต่า 148 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1
267 0196-35-911-7282 งานผลไม้ กาญฯ กล้วยไข่ 001 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
268 0195-35-911-7282 งานผลไม้ กาญฯ สวนวังใหญ่ 001 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
269 0194-35-911-7282 งานผลไม้ กาญฯ สวนไผ่สมจิตร 001 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
270 0193-35-911-7282 งานผลไม้ กาญฯ สวนสมบัติแผ่นดิน 001 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
271 0192-35-911-7282 งานผลไม้ กาญฯ ร้านB 001 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
272 0191-35-911-7282 งานผลไม้ กาญฯ ร้านA 001 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
273 0190-35-911-7282 งานผลไม้ กาญฯ ร้านA 001 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
274 0189-35-911-7282 วันชัย ชีนานุรักษ์ 7/15 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
275 0188-35-911-7282 บุญชวน อ่อนเบา 280/18 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
276 0187-35-911-7282 มาลี สวัสดิ์ศรี 263/7 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
277 0186-35-911-7282 เปี๊ยก อู่ตัว 254/12 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
278 0185-35-911-7097 ชิษะณุพงศ์ เชิดเกียรติพล 11/3 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
279 0184-35-911-7097 เป้า บางจาก 33 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
280 0183-35-911-7097 กิตติศักดิ์ แซ่อึ้ง 10/32 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
281 0182-34-155-1285 วรรณวิไล พูนพัชรพัฒน์ 88/1 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 1
282 0181-34-155-1285 กมล เอี้ยงอารีย์ 105 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
283 0180-34-155-1285 สมหมาย อรชร 17 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
284 0179-34-155-1285 เกรียงศักดิ์ พระเขียนทอง 48 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
285 0178-34-155-1285 นิภา จือวงษ์ 16 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
286 0177-34-113-352 เกษกาญจน์ อิ่มจิตร 28 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 2
287 0176-34-113-2631 ณารินทร์ ทอง 125/2 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 3
288 0175-34-113-2631 ทองปิ่น ทองยี่สุ่น 122/3 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 2
289 0174-34-113-2631 วิเชียร พรสุดาชัย 143 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 1
290 0173-14-30-44 จันทรา รัตนาภินันท์ 239 NaN NaN กรุงเทพมหานคร 4
291 0172-34-113-574 เพ็ญรุ่ง สุวรรณศีลศักดิ์ 91 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม 4
292 0171-35-84-1765 สายทอง อินทร์ปิ่น 20/3 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 1
293 0170-35-84-1765 ปราโมทย์ โพธิ์เงิน 10/4 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 1
294 0169-35-896-7325 ทิวาพร ศรีวรกุล 27 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 2
295 0168-34-155-1280 ศรีสุดา ผาสุขสรรพ์ 12/2 บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
296 0167-34-155-1285 ภาศิกา คิมประเสริฐ 119 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
297 0166-34-155-1285 ประมวล ซังเก 8 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 1
298 0165-34-155-1285 กรี แซ่หวม 87 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
299 0164-34-280-2250 โสภา รัตน์พุฒ 001 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
300 0163-34-280-2250 นวลวงษ์ พลอยสุกใส 000 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
301 0162-34-280-2250 ธนากร - 16/6 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
302 0161-34-280-2250 สำรวย ประสิทธิแพทย์ 16/3 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
303 0160-34-280-2250 เกสร พรหมสุรินทร์ 12/8 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
304 0159-34-280-2250 วันทนา เอี่ยมสุวรรณ 100 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
305 0158-34-280-2250 ติ๊ว เกตุบุญลือ 47 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 2
306 0157-34-280-2250 อบ ยินดีพร 37/2 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
307 0156-34-280-2250 ไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย 31 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
308 0155-34-280-2250 ประนอม สายสวาท 30 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 2
309 0154-34-280-2250 สมร กิ่งสวัสดิ์ 63/2 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
310 0153-34-280-2250 สังเวียง เที่ยงสมพงษ์ 41/5 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
311 0152-34-280-2250 สมผล โสภาผิว 7 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 2
312 0151-34-280-2250 กาญจนา อะริยะพงศ์ 35 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
313 0150-34-280-2250 สุดใจ เอี่ยมสุวรรณ 24/3 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
314 0149-34-280-2250 ชูศรี กิ่ง 5 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 2
315 0148-34-280-2250 สมบัติ สวัสดิ์สรเดช 4 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 1
316 0147-34-244-815 ดอกไม้ พิมพา 27 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม 1
317 0146-34-244-1870 สิริกร แซ่ลิ้ม 69 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 1
318 0145-34-80-737 วิไล แก้วแววน้อย 29/2 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 2
319 0144-54-252-3894 เพ็ญศรี - - องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
320 0143-54-252-3894 เชื่อม การบุรุษ 96 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 2
321 0142-54-252-3894 ชลธิต การบุรุษ 96/4 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
322 0141-54-252-3894 ศรนรินทร์ วุฒิกาญจนาวงศ์ 81/4 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 1
323 0140-54-435-3525 สท้าน สุวรรณประทีป 85/6 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1
324 0139-54-435-3525 เชียงใหม่ กาฬภักดี 85/3 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1
325 0138-54-435-3525 อรุณ นิ่งนึก 29 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1
326 0137-54-435-3525 ปาริชาติ สุวรรณประทีป 133/3 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2
327 0136-54-435-3525 พิเชษฐ์ แสงวันทอง 133/2 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1
328 0135-05-716-6451 กาญจนา กาญจนะ 55 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี 1
329 0134-31-92-728 วิเชียร เที่ยงลิ้ม 58 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 1
330 0133-34-113-944 กฤตภัค ธรรมรุกชาติ 86 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม 1
331 0132-28-207-1555 ศรุต สตารัตน์ 86 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 1
332 0131-28-207-3423 วรรณภรณ์ ศิลปศร - หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 1
333 0130-28-207-3423 สรวิชญ์ บัวศิริ 79/2 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 1
334 0129-71-568-7206 อาภาพัชร์ ทัดสงค์ 65 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 2
335 0128-71-568-7206 สุเพียบ ทัดสงค์ 135 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 2
336 0127-71-568-6941 อนุรักษ์ เอมอ่อน 12 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 2
337 0126-35-896-7352 สร้อยสน ปรกแก้ว 78/1 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 2
338 0125-35-620-4291 จำเรียง วงศ์อัยรา 195/4 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2
339 0124-35-620-4291 เล็ก อนันทภูมิมา 47/2 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
340 0123-35-620-4291 พรรณี อุ่นอยู่ 37/5 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2
341 0122-35-896-7325 เกศราภรณ์ หมื่นชนะ 70/1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 1
342 0121-35-896-7325 อวิรุทธ์ วรวิทย์วัฒนา 61/2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 1
343 0120-35-896-7325 สมยศ กลิ่นเจริญ 151/3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 4
344 0119-35-875-6960 โรงพยาบาล ห้วยกระเจา - ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 1
345 0118-35-896-7352 โรงพยาบาล ไทรโยค - ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 1
346 0117-35-911-7282 โรงพยาบาล ทองผาภูมิ - ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 1
347 0116-35-889-7151 โรงพยาบาล สถานพระบารมี - หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 1
348 0115-35-778-6691 โรงพยาบาล ด่านมะขามเตี้ย - ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 1
349 0114-35-346-3710 โรงพยาบาล เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 1
350 0113-35-920-7345 โรงพยาบาล ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ - ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 1
351 0112-35-175-493 โรงพยาบาล ท่าม่วง - ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 1
352 0111-35-921-6968 โรงพยาบาล บ่อพลอย - บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 1
353 0110-35-84-1693 โรงพยาบาล มะการักษ์ - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 1
354 0109-35-620-4277 โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา - ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 1
355 0108-35-896-7352 โรงพยาบาล สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต - ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 1
356 0107-35-920-7300 โรงพยาบาล ท่ากระดาน - ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 1
357 0106-35-847-6391 โรงพยาบาล เลาขวัญ - เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 1
358 0105-31-92-208 โรงพยาบาล โพธาราม - โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 1
359 0104-31-185-934 โรงพยาบาล ราชบุรี - หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1
360 0103-31-92-985 โรงพยาบาล เจ็ดเสมียน - เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 1
361 0102-31-231-764 โรงพยาบาล วัดเพลง - วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 1
362 0101-31-305-2863 โรงพยาบาล บางแพ - บางแพ บางแพ ราชบุรี 1
363 0100-31-75-158 โรงพยาบาล บ้านโป่ง - บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 1
364 0099-31-174-804 โรงพยาบาล ปากท่อ - ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 1
365 0098-31-853-5938 โรงพยาบาล พระยุพราชจอมบึง - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 1
366 0097-31-867-7280 โรงพยาบาล สวนผึ้ง - สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 1
367 0096-31-137-321 โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก - ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1
368 0095-34-155-1280 ปิง - - บางช้าง สามพราน นครปฐม 2
369 0094-34-155-1285 สุนทร หมอเพ็ชร์ - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 1
370 0093-34-155-1285 จันทร์จิรา - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
371 0092-34-155-1285 อดิศักดิ์ - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
372 0091-34-155-1280 คเณศ โบสุวรรณ - บางช้าง สามพราน นครปฐม 2
373 0090-34-155-1280 ธีระวัฒน์ อัฐวงศ์ 75 บางช้าง สามพราน นครปฐม 2
374 0089-54-160-2313 มานะ จันทวาท 83 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 3
375 0088-54-160-2373 ธนพร โพธิ์ไขว้ 94 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1
376 0087-54-160-2373 วารุณี โพธิ์ไขว้ 94 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
377 0086-54-160-2313 มนัส ทาเหล็ก 36 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
378 0085-54-160-2373 มาลัย สุมลเวช 149 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
379 0084-54-160-2313 สวัสดิ์ ชีพนุรัตน์ 144 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
380 0083-34-113-944 สุนีย์ นิโกรธา 42/1 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม 3
381 0082-31-867-7280 รวิวงศ์ กาญจนะวสิต 244 สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 3
382 0081-31-853-6209 จิราวรรณ เพชรเย็น - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 1
383 0080-31-853-6209 กันสุด แสงสี - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
384 0079-31-888-6706 พีรพล ปีวรบุตร ึ78/1 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1
385 0078-31-888-6706 ชนบท เทพจู 107/4 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1
386 0077-31-185-4991 ผกามาศ เพิ่มแสงสุวรรณ - น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 2
387 0076-31-185-4991 สาคร กลับบ้านเกาะ - น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 2
388 0075-31-137-1047 พา - - ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1
389 0074-31-137-1047 ชัชวาล อุ่นเจริญ - ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1
390 0073-31-137-1047 วราภรณ์ อุ่นเจริญ 58 ท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1
391 0072-31-137-1480 เฉลิมพล เจติยวรรณ 76 ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1
392 0071-31-137-1480 รังสรรค์ ลิ้มประเสริฐ - ดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1
393 0070-31-853-6209 พิมพ์ทอง บุญมา - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 3
394 0069-31-853-6209 ธีรวุฒิ เม็กลาง - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
395 0068-31-853-6209 อุดร แสงสี - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
396 0067-31-853-6209 ดวงตา เพชรเย็น - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
397 0066-31-853-6209 รุ้ง - - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
398 0065-31-853-6209 พรพรรณ ผลเล็ก 72/3 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
399 0064-31-853-6209 สุภาวิณี ขำสุวรรณ 2 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
400 0063-31-853-6209 หมวย บุญมา ุ65 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 3
401 0062-31-853-6209 ล้า บุตรดี 23 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
402 0061-31-853-6209 อัญชลี ศรีรอด ุ64/5 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 1
403 0060-31-853-6209 สุกัญญา พิมพ์พา - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 2
404 0059-34-280-1017 ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ - มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม 1
405 0058-34-155-1285 กอปรชัย - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 5
406 0057-34-280-1017 อุไร สวัสดิ์แดง 58/2 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม 1
407 0056-34-244-2342 บริษัท สวิฟท์ จำกัด - 65/2 ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 1
408 0055-34-280-1968 ตลาดศาลายา นครปฐม - ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 2
409 0054-34-244-1870 ดำเนิน - - ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 1
410 0053-34-244-1870 สุธรรม จันทร์อ่อน 54 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 3
411 0052-24-61-2167 เต้ นนทบุรี - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 1
412 0051-54-435-3477 ปิยะ กิจประสงค์ 73 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2
413 0050-54-435-2782 อุบล นูมหันต์ 119 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 1
414 0049-34-113-998 Agrisen Food Co. Ltd - นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 1
415 0048-34-80-835 วาสนา - - ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 3
416 0047-34-280-1968 ลำพึง ศรีสาหร่าย 999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 1
417 0046-34-155-1285 สุนทรีรัตน์ นาถึง 88 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
418 0045-34-155-1285 เตือนใจ บัวสมบุญ 88/2 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
419 0044-34-155-1285 อุดมศรี นาถึง 88 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
420 0043-34-155-1285 บุญมี วงษาเรือง ุ68/7 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
421 0042-34-155-1285 ขวัญเมือง อรชร 61/1 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
422 0041-34-155-1285 จิราภรณ์ นรินทร์นอก 127 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 2
423 0040-31-185-1635 วรกร เลาหเสรีกุล 49 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 2
424 0039-31-888-7331 อารีรัตน์ อบมายันต์ 287 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 2
425 0038-31-888-6706 สราวุฒิ ศรีสงคราม 164 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 2
426 0037-31-888-7331 เดชไชยพักฒน์ มูลทองชุน 95 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 3
427 0036-31-888-7331 อินทิรา อินทร์กล่ำ 95 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 2
428 0035-54-160-2313 อาริยา ช้อยเชื้อดี 9/1 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2
429 0034-31-888-6706 บุญชู มุณี 18/3 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1
430 0033-35-84-1673 รำพรรณพร ระย้าย้อย 41/4 ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี 1
431 0032-31-888-6706 สมศักดิ์ เจียวเลาแห่ง 148 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 2
432 0031-35-84-1693 ชินานันทร์ ใจชน 134 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 1
433 0030-34-345-2565 ประสาร เอมวัฒนะ 226 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 1
434 0029-34-113-944 ธัญชนก ศรีทอง 26 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม 1
435 0028-31-888-6706 ใจทิพย์ ศ้กดิ์ธนกุล 48 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 2
436 0027-31-888-6706 ฉัตรชัย ธนิกกุล 128 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 2
437 0026-31-888-6706 อัตถากร บุญยังมี 129/2 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1
438 0025-30-74-225 กิตติศักดิ์ ระบือธรรม 23 โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 1
439 0024-31-888-6706 ชรินทร์ สุขสมัย 97/1 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1
440 0023-31-888-6706 วนิดา สุขสมัย 97/2 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1
441 0022-54-160-2373 นาตญา กุลสงฆ์ 217 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5
442 0021-54-533-4473 กิตติยา สิทธิวีณา 54 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 2
443 0020-31-174-7204 นพดล เชี่ยววิทย์ 33 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 2
444 0019-31-185-4991 อภันตร์ บุญมาก 224 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 3
445 0018-31-185-4991 อรทัย รวมสิน 35 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1
446 0017-31-185-934 ดิเรก ขำคง 369/99 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 2
447 0016-31-185-4991 ลำพึง ศรีสาหร่าย - น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1
448 0015-30-82-178 โอฬาร ตั้งวิชิตฤกษ์ 263-267 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 6
449 0014-30-82-178 โอฬาร ตั้งวิชิตฤกษ์ 263-267 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 0
450 0013-31-888-6706 รพี - - บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 1
451 0012-34-155-1280 บุญภา เปรื่องเจริญ ุ6/6 บางช้าง สามพราน นครปฐม 2
452 0011-34-155-1280 พสภัค - - บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
453 0010-34-155-1280 ชนิตา ช่อเหลี่ยม - บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
454 0009-34-155-1280 ชูศรี จรดล - บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
455 0008-34-155-1280 นพดล ประดิษฐ์ภัค 56/5 บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
456 0007-34-155-1280 ประหยัด ปานเจริญ 37/1 บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
457 0006-34-155-1280 พึงพิศ ภู่ทอง - บางช้าง สามพราน นครปฐม 2
458 0005-34-155-1280 สุมาลี รอดนันต์ 46 บางช้าง สามพราน นครปฐม 3
459 0004-34-155-1280 บุปผา แสงพิทักษ์ 70 บางช้าง สามพราน นครปฐม 2
460 0003-34-155-1280 ลำเจียก แสงพิทักษ์ 70/1 บางช้าง สามพราน นครปฐม 2
461 0002-34-155-1280 ศุภชัย สุขราช 1 บางช้าง สามพราน นครปฐม 1
462 0001-34-155-1280 ประหยัด ปานเจริญ 37/1 บางช้าง สามพราน นครปฐม 3